Kontrolno tijelo

Poslovi koje obavlja Veterinarska stanica Rijeka d.o.o. u svojstvu Kontrolnog tijela temeljem Ugovora s Ministarstvom poljoprivrede o povjeravanju poslova službnih kontrola su:

zadaci u poslovima revizije i kontrole dobre proizvođačke prakse i dobre higijenske prakse te postupaka vezanih uz primjenu načela koja se temelje na sustavu analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka;
zadaci u inspekcijskim poslovima:
prikupljanje podataka o prehrambenom lancu;
ante mortem pregled goveda, svinja, ovaca i koza i peradi;
kontrola postupanja u skladu s propisima o dobrobiti;
post mortem pregled goveda, svinja, ovaca i koza, peradi i slodobnoživuće peradi;
kontrola postupanja sa specifičnim rizičnim materijalima i ostalim nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi;
uzorkovanje za laboratorijsko ispitivanje;
uzorkovanje u svrhu monitoringa;
kontrola sukladnosti s odredbama Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla koje se odnose na primjenu identifikacijskih oznaka, kao i provjere sukladnosti s ostalim zahtjevima sljedivosti;
certificiranje, osim u objektima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi

Prosudba ocjene sukladnosti provodi se po metodama i postupcima propisanim zakonima, propisima, normama i internim postupcima, a obuhvaća:

Reviziju dobre proizvođačke i higijenske prakse
Inspekciju objekata za klanje
Uzorkovanje
Monitoring subjekata u poslovanju s hranom

U postupku provođenja dogovorenih aktivnosti za ocjenu sukladnosti sudjeluje tim visoko obrazovanih djelatnika osposobljenih za provođenje ugovorenih aktivnosti poštivajući nepristranost, osiguranje tajnosti podataka i povjerljivosti te odgovornost za dane ocjene.

Slijedivost, prepoznatljivost i kvaliteta proizvoda u prehrambenom lancu

sirovina

ˇ

poluproizvod – proizvod

ˇ

skladište – veleprodaja

ˇ

maloprodaja

ˇ

krajnji korisnik

Poslove službenih kontrola Veterinarska stanica Rijeka – Kontrolno tijelo obavlja i za privatne naručitelje.

Visoki zahtjevi za kvalitetu i jamstvo za sigurnost, prepoznatljivost, slijedivost, pouzdanost i dogovorene rokove donijeli su svim sudionicima u poslovanju s hranom veću odgovornost za proizvod i uslugu koje nude na tržištu.

U tome će Vam pomoći tim stručnjaka Veterinarske stanice dajući ocjenu sukladnosti, garanciju ispravnosti i ujednačene kvalitete proizvoda u svim fazama od nabave do prodaje proizvoda, i to:

Provjera sukladnosti objekta i/ili postupaka
Kontrola ulaza i/ili uvoza sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda
Nadzor proizvodnje i prerade vlastitih sirovina, poluproizvoda i proizvoda
Nadzor proizvodnje robne marke
Kontrola postupanja s nusproizvodima i zaštita okoliša
Kontrola opravdanosti i razloga povrata sirovina, poluproizvoda i proizvoda
Uvođenje, vođenje i/ili revizija zapisa HACCP sustava samokontrole
Izrada, vođenje i/ili revizija zapisa/dokaza o propisanim i provedenim mjerama radi osiguravanja dokaza nadležnim tijelima o sukladnosti objekta i proizvoda
Primjena pravila dobre proizvođačke prakse
Vođenje evidencija o analitičkim izvješćima, laboratorijskim nalazima, provedenim DDD mjerama i utrošcima DDD sredstava
Monitoring
Obuka djelatnika o pojedinim fazama u prehrambenom lancu iz djelokruga njihovih zadataka i ovlasti

Upravljanje troškovima
Obaviještavanje o svim zakonskim promjenama i savjetovanje o primjeni istih

O svim provedenim aktivnostima daje se pisano izvješće o utvrđenim činjenicama i ocjena sukladnosti, te po potrebi prijedlog korektivnih i preventivnih mjera i/ili korisnih uputa. Svrha uvažavanja i provođenja navedenih mjera je unapređenje proizvodnje i prodaje, osiguranje slijedivosti, prepoznatljivosti i ujednačene kvalitete proizvoda i usluga, smanjenje i kontrola troškova, zadovoljstvo kupaca i korisnika te zaštita okoliša.

Dokaz sukladnosti proizvoda, procesa i usluga s odredbama propisa, norma i ugovornih tehničkih specifikacija pretpostavka je konkurentske sposobnosti hrvatskih tvrtki na zahtjevnome međunarodnom tržištu.

 

Podnošenje prigovora / priziva

Prigovor/priziv se može dostaviti na e-mail adresu veterinarska@veterinarska.hr