Sabiralište nusproizvoda
Nusproizvodi životinjskog podrijetla
Zakonska regulativa

Slijedom brojnih kriza povezanih s proizvodima životinjskog podrijetla, koji su prijetili zdravlju ljudi i životinja Europska Zajednica je usvojila kompletni zakonodavni okvir usmjeren k održavanju visokog nivoa sigurnosti i slijedivosti u lancu proizvodnje i distribucije „od proizvođača do potrošača“.

U Republici Hrvatskoj danas je gospodarenje nusproizvoda životinjskog podrijetla (NŽP) regulirano:

Javne ovlasti

Veterinarska stanica Rijeka je nositelj javnih ovlasti iz oblasti veterinarstva te na svojim epizootiološkim jedinicama od 2001. godine organizirano sakuplja, prevozi i skladišti NŽP iz objekata koji iste proizvode. Danas Veterinarska stanica Rijeka prikupi mjesečno preko 180 t NŽP-a iz više od 180 objekata s područja Primorsko-goranske, Karlovačke, Ličko-senjske i Istarske županije.

Sakupljanje se obavlja specijalnim kamionima različitih nosivosti, a nusproizvodi se odlažu u kontejnere koji se pomoću viličara odvoze u rashladne komore do otpreme na toplinsku preradu. Nusproizvodi životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi klasiraju se po kategorijama u Kategorije 1, 2 i 3. Sabiralište Veterinarske stanice Rijeka registrirano je za sabiranje NŽP-a Kategorije 1 i 2 pod veterinarsko-kontrolnim brojem (VKB) 1450.

 

U studenom 2008. godine za sabiralište uveden je plan samokontrole (HACCP plan) kojim se:

 identificiraju i kontroliraju kritične kontrolne točke;

 određuju i provode metode za sustavno promatranje i provjeru kritičnih kontrolnih točaka;

– evidentiraju rezultati provjere i

– omogućava slijedivost pošiljaka NŽP-a od proizvođača do otpreme na toplinsku preradu.

Proizvođači nusproizvoda životinjskog podrijetla

U cilju zaštite zdravlja ljudi, životinja i okoliša potrebno je NŽP, kao i sve lešine životinja bilo iz proizvodnje (farme), domaćinstva ili s javnih površina, neškodljivo ukloniti. Dužnost je proizvođača NŽP-a da poduzme odgovorne korake u njihovom zbrinjavanju. Stoga treba biti siguran da je posao povjeren ovlaštenom sakupljaču koji je u mogućnosti preuzeti, odvesti i skladištiti te otpremiti na toplinsku preradu sakupljene NŽP poštivajući zakonske propise.

Proizvođači Nusproizvoda

  • Klaonice
  • Objekti za preradu mesa i ribe
  • Mesnice i ribarnice
  • Ugostiteljski objekti
  • Svi drugi objekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla

Koncesije

VETERINARSKA STANICA RIJEKA d.o.o. Rijeka, Stube Marka Remsa 1, kao OVLAŠTENIK KONCESIJE obavlja gospodarsku djelatnost čistoća – prihvat i otprema nusproizvoda životinjskog podrijetla na lučkom prodručju luke Rijeka i Bazena Omišalj tijekom 24 sata na dan

VETERINARSKA STANICA RIJEKA, Stube Marka Remsa 1, Rijeka

Objavljuje lučku naknadu za djelatnost čistoća – prihvat i otprema nusproizvoda životinjskog podrijetla.

dolazak na brod (vozilom ili plovilom)  – 30,00 EUR po dolasku, plativo u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan ispostavljanja računa

za svaki predani kilogram nusproizvoda životinjskog podrijetla – 1,00 EUR po kilogramu, plativo u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan ispostavljanja računa

naknada za prekovremeni rad je uključena u taj iznos.